Qeyri-qanuni tullant? sah?l?ri y????d?r?l?r Çap

?qtisadi ?nki?af Nazirliyi v? Dünya Bank? t?r?find?n birg? h?yata keçiril?n “B?rk m?i??t tullant?lar?n?n vahid idar?çiliyi layih?si” ç?rçiv?sind? layih?y? c?lb edilmi? beyn?lxalq m?sl?h?tçi ?irk?t v? “T?miz ??h?r” ASC-nin müt?x?ssisl?ri t?r?find?n Bak? ??h?rinin 8 rayonunda (Suraxan?, S?bail, Sabunçu, Bin?q?di, Yasamal, X?z?r, X?tai v? Qarada?) h?r birinin sah?si 200 m2-d?n çox olan 41 qeyri-qanuni tullant? sah?si mü?yy?nl??dirilmi?dir. Apar?lan hesablamalara ?sas?n, 160 hektara yax?n sah?ni ?hat? ed?n bu tullant? sah?l?rind? 450 min tondan çox tullant? c?ml?nmi?dir.

Bu ilin avqust ay?ndan ba?layaraq qeyri-qanuni tullant? sah?l?rinin l??v edilm?si il? ba?l? haz?rl?q i?l?ri görülmü?, tullant? sah?l?rin? bax?? keçirilmi?, müvafiq ?? Plan? t?rtib olunmu?dur.

Art?q qeyri-qanuni tullant? sah?l?rinin y????d?r?lmas? v? “T?miz ??h?r” ASC t?r?find?n z?r?rsizl??dirilm?si m?qs?dil? tullant?lar?n Balaxan? ??h?r tullant?lar?n?n z?r?rsizl??dirilm?si poliqonuna da??nmas?na ba?lanm??d?r. Qarada? rayonunun Sahil q?s?b?si yax?nl???ndak? qeyri-qanuni tullant? sah?sinin t?mizl?nm?si n?tic?sind? 20 min ton tullant?n?n Balaxan? poliqonuna da??nmas? t?min edilmi?dir. Tullant?lar?n da??nmas? zaman? ?traf mühit, sa?laml?q v? t?hlük?sizlik standartlar?na ?m?l olunmas?na xüsusi diqq?t yetirilir. Yax?n zamanlarda dig?r daha bir ?razid? – X?z?r rayonunda da qeyri-qanuni tullant? sah?l?rinin l??v edilm?si i?l?rin? ba?lan?lacaqd?r.

“B?rk m?i??t tullant?lar?n?n vahid idar?çiliyi layih?si” ç?rçiv?sind? tullant?lardan t?mizl?nmi? ?razil?rin yenid?n qeyri-qanuni tullant? sah?sin? çevrilm?sinin qar??s?n? almaq üçün müvafiq t?dbirl?r görülür.