Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner

contacts_white

TEL: 464 41 56

FAX: 464 41 57

office@iswm.az; www.iswm.az

AZ1025, Bak?, Az?rbaycan, Xocal? prospekti 55, A?A ?? M?rk?zi

X?b?rl?r
Balaxan? poliqonunun ?razisi hasarlanm??d?r PDF faylını al Çap E-poçt

B?rk M?i??t Tullant?lar?n? Vahid ?dar?iliyi Layih?si ?riv?sind? Balaxan? ??h?r tullant?lar?n?n z?r?rsizl??dirilm?si poliqonu ?razisinin hasarlanmas? m?qs?dil? keirilmi? milli tender msabiq?sinin n?tic?sind? Perlit MMC ?irk?ti qalib seilmi?dir. ?? icra?s? Bin?q?di-Balaxan? ?ossesi boyunca poliqon ?traf?nda uzunlu?u 3525 metr olan hasarin?a etmi?dir.

 
PDF faylını al Çap E-poçt

B?rk M?i??t Tullant?lar?n?n Vahid ?dar?iliyi Layih?si ?riv?sind? 4 istiqam?td? m?sl?h?ti ?irk?tl?rin seilm?si m?qs?dil? keirilmi? beyn?lxalq tenderd? qalib g?lmi? ?irk?tl?r art?q f?aliyy?t? ba?lam??d?r.

Ardını oxu...
 
PDF faylını al Çap E-poçt

B?rk M?i??t Tullant?lar?n?n Vahid ?dar?iliyi Layih?si ?riv?sind? strateji v? sektorun yenid?nqurulmas? zr? m?sl?h?t xidm?tl?rinin h?yata keirilm?si n Trkiy?nin Ekodenge ?irk?ti il? mqavil? imzalanm??d?r. Bu xidm?tl?r? ?sas?n, Ekodenge ?irk?tinin beyn?lxalq mt?x?ssisl?ri t?r?find?n 2 il mdd?tind? Bak? ??h?rind? b?rk m?i??t tullant?lar?n?n idar?iliyi zr? 20 illik inki?af strategiyas? haz?rlanacaq.

Ardını oxu...
 
PDF faylını al Çap E-poçt

Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidenti ?lham ?liyevin 28 sentyabr 2006-c? il tarixli s?r?ncam? il? t?sdiq edilmi? Az?rbaycan Respublikas?nda ekoloji v?ziyy?tin yax??la?d?r?lmas?na dair 2006-2010-cu ill?r n Kompleks T?dbirl?r Plan?na mvafiq olaraq Bak? ??h?rind? b?rk m?i??t tullant?lar?n?n idar?iliyinin t?kmill??dirilm?si m?qs?dil? 5 illik layih?nin h?yata keirilm?si n?z?rd? tutulmu?dur.

Ardını oxu...
 
«BaşlamaqƏvvəlki123456NövbətiAxırıncı»

Səhifə 6 > 6

2010-2018 Copyright ISWM, Azerbaijan. Support: NetSoft