Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner
Bəner

contacts_white

TEL: 464 41 56

FAX: 464 41 57

office@iswm.az; www.iswm.az

AZ1025, Bak?, Az?rbaycan, Xocal? prospekti 55, A?A ?? M?rk?zi

BMTI Haqq?nda
B?rk m?i??t tullant?lar? ?sas?n m?i??td? yaranan tullant?lardan ibar?tdir v? b?z?n m?i??td? yaranan kommersiya tullant?lar? da bura aid edilir. Bunlar, mumiyy?tl?, t?hlk?li s?naye tullant?lar? istisna olmaqla, b?rk v? yar?m-b?rk xarakterli tullant?lard?r. Qal?q tullant?lar e?idl?nm?y?n v? yenid?n emal olunmayan m?i??t xarakterli materiallar?n ?sas?nda yaran?r.

B?rk m?i??t tullant?lar?n?n t?rkibi: ?rzaq tullant?lar?, ka??z, karton, plastik, tekstil, d?ri, h?y?t-ba? tullant?lar?, taxta, ???, metal, kl; t?hlk?li m?i??t tullant?lar?: d?rmanlar, boyalar, kimy?vi madd?l?r, i??q v? fluoresyent lampalar?, aerozol balonlar?, gbr? v? pestisid qablar?, batareyalar, ayaqqab? maz?; xsusi tullant?lar (m?s?l?n: iri h?cmli tullant?lar, m?i??t elektronikas?, ya?lar, ?inl?r).

B?rk m?i??t tullant?lar?n?n dvriyy?si:
  • - Tullant?lar?n yaranmas?;
  • - Tullant?lar?n i?l?nm?si, m?nb?d? e?idl?nm?si, saxlanmas? v? emal?;
  • - Tullant?lar?n toplanmas?;
  • - Tullant?lar?n e?idl?nm?si v? t?krar emal?;
  • - Tullant?lar?n da??nmas?;
  • - Enerji istehsal?;
  • - Tullant?lar?n utilizasiyas?.
Tullant?lar?n yaranmas?
Tullant?lar?n yaranmas? m?rh?l?si ??yalar?n art?q istifad? n yaramamas? v? at?lmas?, yaxud utilizasiya n y???lmas?n? ehtiva edir.

Tullant?lar?n i?l?nm?si, e?idl?nm?si, saxlanmas? v? emal?
Tullant?lar?n i?l?nm?si v? e?idl?nm?si tullant?lar toplanmaq n konteynerl?r? yerl??diril?n? q?d?r onlar?n idar?iliyi il? ?laq?dar f?aliyy?ti n?z?rd? tutur. Bu h?minin ykl?nmi? konteynerl?rin toplanma m?nt?q?l?rin? h?r?k?tini d? ?hat? edir. Tullant?lar?n idar?iliyi v? saxlan?lmas?nda tullant? komponentl?rinin e?idl?nm?si mhm m?rh?l?dir.

Tullant?lar?n toplanmas?
Tullant?lar?n toplanmas? m?rh?l?si b?rk tullant?lar?n v? t?krar emal materiallar?n toplanmas? il? yana??, h?minin topland?qdan sonra bu materiallar?n n?qliyyat vasit?sil? bo?altma m?nt?q?l?rin? n?qlind?n ibar?tdir. Bu cr m?nt?q?l?r kimi materiallar?n emal? m?ssis?si, trc stansiya, yaxud yerl??dirm? poliqonu ?x?? ed? bil?r.

Tullant?lar?n e?idl?nm?si v? t?krar emal?
M?nb?yind? e?idl?nmi? tullant? materiallar?n?n b?rpas? n hal-haz?rda istifad? olunan sul v? vasit?l?r? k?l?rd?ki konteynerl?rd?n tullant?lar?n toplanmas?, bo?ald?lmas? v? onlar?n q?bul etm? m?nt?q?l?ri t?r?find?n al?nmas? aiddir. M?nb?yind? e?idl?nmi? tullant?lar?n t?krar e?idl?nm?si v? emal? v? qar???q tullant?lar?n e?idl?nm?si ad?t?n tullant?lar?n emal? m?ssis?l?rind?, trc v? yerl??dirm? m?nt?q?l?rind? yand?rma avadanl?qlar?nda, ger?kl??dirilir.

Tullant?lar?n da??nmas?
Bu m?rh?l? iki hiss?d?n ibar?tdir:(i) tullant?lar?n kiik toplay?c? vasit?l?rd?n byk da??ma vasit?l?rin? trlm?si; (ii) daha sonra, tullant?lar?n ad?t?n uzaq m?saf?l?rd? yerl???n emal v? utilizasiya m?nt?q?l?rin? da??nmas?.

Enerji istehsal?
B?rk m?i??t tullant?lar? enerji istehsal? n istifad? oluna bil?r. Daha t?miz v? s?rf?li sulla b?rk m?i??t tullant?lar?n?n emal?ndan enerji ?ld? olunmas? n poliqondan yay?lan qazlar?n tutulub saxlanmas?, tullant?lar?n yand?r?lmas?, yks?k temperaturda q?zd?r?laraq t?rkib hiss?l?rin? paralanmas? v? qazla?d?r?lmas? kimi bir s?ra texnologiyalar inki?af etdirilmi?dir. Khn? yand?rma zavodlar? ?trafa klli miqdarda z?r?rli madd? buraxd?qlar? halda, masir d?yi?ilmi? qaydalar v? yeni texnologiyalar bunu ?h?miyy?tli d?r?c?d? azaltm??d?r. Nmun? n, AB? ?traf Mhitin Mhafiz?si Agentliyinin 1995 v? 2000-ci ill?rd? T?miz Hava Aksiyas?na uy?un olaraq q?bul etdiyi direktivl?r ?sas?nda tullant?lar?n yand?r?lmas? zavodundan yay?lan dioksinl?rin emissiyas?n?n 1990-c? il? n?z?r?n 99% v? civ? emissiyas?n?n 90% azald?lmas?na nail olunmu?dur. Agentlik bu inki?afa ?saslanaraq 2003-c ild? elan etmi?dir ki, tullant?lar?n yand?r?lmas? zavodu enerji m?nb?yi kimi, enerjinin dig?r m?nb?l?rinin ?traf mhit? gst?rdiyi t?sird?n daha az z?r?rlidir.

Tullant?lar?n utilizasiyas?
Hal-haz?rda h?m toplan?b birba?a poliqon ?razil?rin? da??nan m?i??t tullant?lar?n?n, m?ssis?l?rd? emal olunan materiallar?n qal?qlar?n?n, yand?r?lm?? tullant?lar?n, qar???qlar?n qal?qlar?n?n, h?m d? mxt?lif b?rk tullant?lar?n emal?ndan yaranan madd?l?rin son utilizasiyas? kimi basd?r?lmas? ?n son metoddur. Masir sanitariya poliqonlar? tullant?xana deyil; bu, sa?laml?q v? ?traf mhit n t?hlk? v? f?sadlar tr?tm?d?n, z?r?rli qar???qlar v? madd?l?ri yaymadan, qrunt sular?n? irkl?ndirm?d?n torpaq z?rind? b?rk tullant?lar?n utilizasiyas? m?ssis?sidir.

B?rk tullant?larla ?laq?dar problem geni? yay?lm??d?r. Yaln?z AB?-da 2008-ci ild? 250 milyon tona yax?n b?rk tullant? ?m?l? g?lmi?dir. ?traf mhitin h?ddind?n ox irkl?nm?sin? s?b?b olan b?rk tullant?lar?n idar? edilm?si dnyan?n h?r yerind? h?mi?? xroniki problem olmu?dur. N?zar?t olunmadan mumi metod kimi tullant?lar?n basd?r?lmas? v? yand?r?lmas? torpa??n, suyun v? havan?n irkl?nm?si kimi probleml?r? g?tirib ?xarm??d?r. Bu metodlar qanunla qada?an edilm?sin? v? onlar?n m?nfi n?tic?l?rinin yax?? bilinm?sin? baxmayaraq, hal-haz?rda qanunun, maliyy? t?dbirl?rinin v? m?lumatland?rman?n z?if t?tbiq olundu?u k?nd v? b?zi ??h?r ?razil?rind? h?l? d? t?tbiq olunurlar.

Problemin yegan? h?lli yolu b?rk tullant?lar?n effektli idar?iliyi sisteminin t?tbiq olunmas?d?r. B?rk tullant?lar?n idar?iliyi siyas?ti prinsipl?rin ierarxiyas?na asaslan?r: utilizasiyas?ndan da ?n yax?? sul tullant?lar?n ?m?l? g?lm?sinin qar??s?n? almaqd?r.
 

2010-2018 Copyright ISWM, Azerbaijan. Support: NetSoft